ECPAT Norge

Human Rights Council Universal Periodic Review (Third Cycle)

Universell periodisk gjennomgang (UPR) er en unik prosess som foretar en gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i alle FNs medlemsstater. I regi av Menneskerettighetsrådet gir prosessen enhver stat muligheten til å erklære hvilke tiltak de har tatt for å oppfylle sine forpliktelser og forbedre menneskerettighetssituasjonen i eget land.

I oktober 2018 sendte ECPAT Norge våre anbefalinger om menneskerettighetssituasjonen innen “seksuell utnyttelse av barn” i Norge til FNs Menneskerettighetsråd.

Se rapport

ECPAT Norges rapport om beskyttelse av barn mot seksuell utnyttelse i reiseliv og turisme (GLOBAL STUDY ON SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN TRAVEL AND TOURISM, country-specific Report Norway 2018)

Året 2016 markerte 27 års jubileet til FNs barnekonvensjon og 20 år siden den første verdenskongressen mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn. Til tross for betydelig innsats for å bekjempe problemet fortsatte seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme (SECTT) å nå epidemiske proporsjoner verden over.

ECPAT International responderte ved å utvikle det første og eneste globale forskningsinitiativet på SECTT. Den globale studien om seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme, lansert i mai 2016, ble ledet av en høynivå arbeidsgruppe og mottok bidrag fra 61 partnere. Gjennom nærmere 2500 sider med kompetanse og forskning vurderer studien nye trender og utforsker løsninger og tiltak for å informere beslutningstakere, styrke politisk vilje og mobilisere en samordnet innsats for å eliminere denne alvorlige utnyttelsen av barn. 

Den 22. november 2016 organiserte ECPAT Norge og ECPAT International, med støtte fra Justis- og Beredskapsdepartementet, en konsultasjon med norske myndigheter, aktører innenfor reiseliv og turisme, frivillige organisasjoner, samt internasjonale ressurspersoner fra FN, ECPATs Hovedkontor i Bangkok, Interpol og Europarådet. Målet var å dele gode erfaringer fra Norge og andre land, samt stimulere til styrking av norsk politikk og mobilisering av felles, helhetlig og koordinert innsats for å effektivt forebygge og eliminere seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme.

Utarbeidelse av nasjonale rapporter som vurderer situasjonen, utfordringene og anbefalingene i lys av egen kontekst er et viktig supplement til den globale studien. Konsultasjonen dannet grunnlaget for ECPAT Norges rapport om norsk regelverk, praksis og politiske virkemidler for å bekjempe denne forbrytelsen.
Se rapport 
Se sammendrag

 

Supplementary report to the periodic report of Norway on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the child in norway on the Sale of Children, Child Prostitution Child Pornography

ECPAT Norges alternative rapport til norske myndigheters rapport til FNs komité for barnets rettigheter.    
Se rapport

 

ECPAT International 

ecpat internationals studie på trender i overgrepsmateriale (2018)

En grundig undersøkelse i Interpols ICSE-database viser trendene i online overgrepsmateriale. Analysen tar for seg kjønn, alder og etnisitet på ofre, og på overgripere. Studien finner blant annet at majoriteten av overgriperne er hvite menn, og at majoriteten av barna som forgripes på er jenter. Samtidig finnes det kvinnelige overgripere og gutteofre, noe som kommer mer og mer frem i nyere overgrepsmateriale.

Se rapport 

Se sammendrag

Global studie om seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme (2016)

ECPAT Internationals første globale studie om seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme (The Global Study Report on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism). Med bidrag fra rundt 70 ledende partnere og FN-eksperter kartlegger studien dette grove bruddet på barns rettigheter på internasjonalt og nasjonalt nivå.  utfordringer.
Se rapport

 

ECPAT INTERNATIONALs GLOBALE OVERVÅKING OVER STATUS FOR TILTAK MOT KOMMERSIELL SEKSUELL UTNYTTING AV BARN

ECPAT Internationals landsrapport gir et innblikk i situasjonen i Norge, samt oversikt over tilgjengelige lover, nasjonale handlingsplaner, koordinering og samarbeid mellom ulike sektorer for å effektivt forebygge og beskytte barn mot kommersiell seksuell utnytting. Rapporten gir anbefalinger om en rekke tiltak som norske myndigheter bør prioritere for å løse nye og vedvarende utfordringer.
Se rapport

Forskning på seksuell utnytting av barn: Utfordringer og metoder for innsamling av data (ECPAT International 2015)

Innspurten frem til 20-årsjubileet for den første verdenskongressen mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn i 2016 gir en perfekt mulighet for det internasjonale samfunnet til å gjøre opp status for framdriften, samt nye og vedvarende utfordringer for å få slutt på seksuell utnytting av barn. For å gjøre dette er det nødvendig - som et første skritt - å analysere kunnskap på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå om seksuell utnytting av barn, samt pålitelighet og nytten av denne informasjonen.

Det er allment anerkjent at sirkulerte tall på global skala og omfanget av disse overgrepene mot barn forblir tvetydige eller mangelfulle, delvis på grunn av konseptuelle og metodiske utfordringer. Når man driver forskning på seksuell utnytting av barn bør mange spørsmål vurderes, slik som grunnleggende begreper og prinsipper for god forskning, samt viktigheten av å inkludere stemmene til barn og de etiske hensyn som ligger i denne tilnærmingen. ECPATs tidsskrift nr. 10 søker å fremheve dette problemet ved å analysere metoder og utfordringer for pålitelig datainnsamling ved forskning på seksuell utnytting av barn, og foreslår mulige måter å løse disse problemene. 
Se rapport

Flere tidsskrift og studier fra ECPAT International

 

Fra frivillig arbeid til frivillighetsturisme (ECPAT germany 2015) 

En utbredt form for turisme er frivillighetsturisme. Siden 1970-tallet anslår man at det har vært en stødig vekst av mennesker som ønsker å bruke tid i utlandet, da spesielt utviklingsland, for å jobbe frivillig og bidra til utvikling i samfunn som er mindre utviklet enn samfunnet en selv er fra. ECPAT Germany har laget rapporten "From Volunteering to Voluntourism", som problematiserer den økende trenden.

Frivillighetsindustrien har blitt til en millionindustri, og en kommersiell drøm for ulike aktører. I 2011 ble det anslått at mer enn ti millioner mennesker jobbet som frivillige i utlandet. Det er positivt at flere har fått følelsen av et sosialt ansvar for sine medborgere, og ønsker å skape en forskjell. Dessverre er de fleste aktører kommersielle, og fokuset er oftere på profitt enn på barns velferd. 20 av 23 av operatørene som tilbyr frivillighetsturisme i tysktalende land, er i følge dette studiet kommersielle. Organisasjoner med fokus på barns velferd og som ønsker å skape en varig forandring og utvikling, tilbyr sjeldent frivillighetsreiser til ukvalifiserte personer, slik kommersielle operatører gjør.

Problematiske aspekter ved frivillighetsturisme inkluderer institusjonalisering av barn, brudd på barns rettigheter, samt at manglende bakgrunnssjekker forenkler veien overgriper tar for å komme kontakt med et eller flere offer. 
Se rapport

 

Utvikling av samfunnsansvar/CSR for å bekjempe kommersiell seksuell utnytting av barn (ECPAT International 2012)

Tidsskriftet presenterer nyttige ideer om hvordan CSR-modellen kan forbedres. ECPAT er i forkant av denne sosiale endringen. Den første artikkelen omhandler noen av de viktigste debattene rundt CSR og linken til kommersiell seksuell utnyttelse: bør CSR være frivillig eller obligatorisk, og i hvilken grad kan bedrifter bli holdt ansvarlige via CSR for spørsmål knyttet til barns beskyttelse? Den andre artikkelen viser hvordan bedrifter kan utvikle sine CSR mandater til å gå lenger enn symbolhandlinger, med eksempler på god praksis i reiselivssektoren, IKT-industrien og finansielle virksomheter.

Vellykket sosial endring og utvikling kan komme fra privat sektor, som igjen kan motvirke noen av de negative effektene av globalisering, liberalisering og kynisme som kan omgi veksten av CSR. For å bevise dette punktet, gir den siste artikkelen i denne tidsskriftet en grundig evaluering av et frivillig, selvregulerende retningslinjer som i dag har troverdighet innenfor turisme og reiseliv.
Se rapport 

 

Forente nasjoner (FN)

fns årlige rapport om overgrep mot barn i krig (2018)

FNs årlige rapport om overgrep mot barn i krig 2018, inneholder en systematisk gjennomgang av alle konfliktsonene i verden, og alle overgrepene mot barn som er blitt begått, blant dem seksuelle overgrep. Resultatet er nedslående: FN registrerte over 21.000 ulovlige krigshandlinger mot barn verden over i fjor, en klar økning fra 2016 da det samme tallet var 15.500. Tallene for 2018 inkluderer mer enn 10.000 barn som ble såret eller drept i krigshandlinger, samt ofre for seksuell vold, angrep på skoler og sykehus og rekruttering av barnesoldater. 
Se rapport  

 

FNs Spesialrapportør på salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi - Studie om omsorg, rehabilitering og reintegrering av barneofre (2015)

Rapporten inneholder en analyse av effektene av salg og seksuell utnytting på barneofre. Seksuell utnytting og menneskehandel forårsaker betydelige fysiske, seksuelle, kognitive, psykologiske og sosiale skader på barn som er ofre. Det er viktig å adressere de umiddelbare og langsiktige effektene på barns helse, utdanning, utvikling og trivsel. Studien etterlyser helhetlig, rettighetsbasert og barnesentrert omsorg, rehabilitering og reintegrering som del av effektive nasjonale beskyttelses systemer for barn.
Se rapport      

 

FNs Spesialrepresentant på vold mot barn – Rapport om realisering av barns potensiale og minimering av risikofaktorer ved bruk av IKT og Internett (2014)

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) utvikles stadig raskere, med dyptgripende virkninger på samfunn rundt om i verden. De medfører enorme fordeler og muligheter, spesielt med den lette tilgangen til internett. For barn og unge representerer IKT og internett en viktig mulighet for utvikling og engasjement, og tilbyr nye måter å oppleve kreative prosesser, kommunikasjon, sosial interaksjon, underholdning og læring. Barn er ikke bare passive mottakere av informasjon; de er også engasjerte deltakere og aktører i den elektroniske verden. Internett visker ut fysisk avstand og tilbyr et stort og generelt sett uregulert 'rom' tilgjengelig for alle ved hjelp av datamaskiner, bærbare datamaskiner og stadig mer mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Åpenhet og tilgjengelighet er grunnleggende aspekter av internett – hvor også noen av de største risikoene for barns sikkerhet ligger. Bruk av IKT uten tilsyn gjør barn potensielt utsatt for vold, overgrep og utnytting på måter som ofte er vanskelig for foreldre, omsorgspersoner, lærere og andre å oppdage og reagere på. Videre har den teknologiske utviklingen vært så rask at foreldre og omsorgspersoner ofte sliter med å holde tritt med utviklingen, spesielt i områder med lave nivåer av digital kompetanse.
Se rapport  

FNS spesialrapportør for barn i væpnede konflikter (2013)

FNs spesialrapportør for barn i væpnede konflikter identifiserer i denne rapporten 6 grove brudd på barns rettigheter i væpnede konflikter. Rapporten identifiserer flere brudd på barns rettigheter i konflikter, og anbefaler et internasjonalt flerpartssamarbeid for å få slutt på denne typen grusomheter. Blant disse nevnes seksuell vold mot barn. Seksuell vold mot barn sidestilles dermed med blant annet bombing av skoler og sykehus, og drap på barn. Dette er en god indikator på hvor alvorlig seksuelle forbrytelser mot barn må tas. Barn i konfliktsoner er gjerne ekstra sårbare for seksuell utnyttelse. De kan være internt fordrevne, blitt foreldreløse eller mange offentlige instanser som kan beskytte dem. 
Se rapport

 

FNs Komité for Barnets Rettigheter

Anbefalinger til Norge i forbindelse med rapportering om implementeringen av FNs Konvensjon om Barnets Rettigheter (Barnekonvensjonen) (2010)

Komiteen anbefaler at Norge setter fokus på barn som er offer for salg og menneskesmugling og bevilger nødvendige menneskelige og økonomiske ressurser til å bekjempe denne forbrytelsen. Videre anbefales det å utvikle og gjennomføre tiltak for å systematisk identifisere ofre for menneskehandel i landet, håndheve lover som kriminaliserer salg, menneskehandel og bortføring av personer og sørge for at ofrene får kompetent behandling. Komiteen mener også at Norge må sikre at kunnskap om seksuell utnyttelse og misbruk av barn er integrert i opplæringsprogrammer for fagfolk som arbeider med å beskytte barn.
Se rapport

Anbefalinger til Norge i forbindelse med rapportering om implementering av Barnekonvensjonens Tilleggsprotokoll på salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi (2005)

Komiteen anbefaler en rekke tiltak, blant annet lovreform, kunnskapsheving i befolkningen, inkludert barns og foreldre, bedre koordinering, mer forskning og systematisk innhenting og analyse av data disaggregert i forhold til alder, kjønn og minoritetsgrupper.
Se rapport

Europarådet

Europarådets anbefalinger til Norge om tiltak mot menneskehandel (2013)

GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) er ansvarlig for å overvåke gjennomføringen av Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. GRETA publiserer jevnlig rapporter som evaluerer tiltak truffet av partene og de parter som ikke fullt ut respekterer de tiltak som finnes i konvensjonen vil være nødvendig å trappe opp sin handling.

Når det gjelder Norges innsats for å forebygge at barn utsettes for menneskehandel, etterlyser GRETA blant annet mer forskning, integrering av temaet inn i skolepensum, opplæring av relevante yrkesgrupper, samt forebyggende informasjonsarbeid.
Se rapport      

Norske myndigheters strategier, handlingsplaner og rapporter relatert til seksuell utnytting av barn

Voldtektssituasjonen i Norge 2017 (2018), KRIPOS

Seksuelle overgrep mot barn under 14 år (2016), KRIPOS

Trendrapport 2015 – Den organiserte kriminaliteten i Norge (2015), KRIPOS

Trendrapport 2016-17 - Utfordringer i den globale byen (2015), KRIPOS

Ikke våre barn - Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge (Fafo-rapport 2015:45) Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt

Barndommen kommer ikke i reprise - Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
En god barndom varer livet utTiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017),  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Sammen mot menneskehandel - Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011–2014), Justis- og politidepartementet.

Rapporter fra Verdenskongressene

Bakgrunn og politiske erklæringer fra Verdenskongressene mot seksuell utnytting av barn i Stockholm 1996; Yokohama 2001; og Rio de Janeiro i 2008

Rapporter fra Verdenskongressene

Østersjørådet (Council of the Baltic Sea States)

Listen Up! Creating conditions for children to speak and be heard Professional communication with children at risk of exploitation and trafficking – Experience and lessons learned from the Baltic Sea Region.

Se rapporten