UNUPRflag.png

Norge eksaminert i FN

Universell periodisk gjennomgang (UPR) er en unik prosess som foretar en gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i alle FNs medlemsstater. I regi av Menneskerettighetsrådet gir prosessen enhver stat muligheten til å erklære hvilke tiltak de har tatt for å oppfylle sine forpliktelser og forbedre menneskerettighetssituasjonen i eget land.

UPR er utformet for å sikre likebehandling av alle land. Det ultimate målet er å forbedre menneskerettighetssituasjonen verden over og adressere menneskerettighetsbrudd uansett hvor de forekommer.

I rapporten til FNs Menneskerettighetsråd fremhevet ECPAT Norge at risikoen for at barn ble utsatt for seksuell utnyttelse, har økt ved bruk av Internett og mobilteknologi. ECPAT Norge noterte en økning i rapporterte tilfeller av seksuelle overgrep mot barn, særlig i tilfeller av voldtekt mot barn i alderen 14 og yngre. Antall tilfeller av seksuell utpressing på nettet og grooming har også økt. Mørketallene er fortsatt store og bare et lite fåtall av sakene blir påtalt og ført til retten.

Unisone tilbakemeldinger

Svært mange land, inkludert Botswana, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Kroatia, Kypros, Danmark, Egypt, Estonia, Finland, Georgia, Tyskland, Ghana, Hellas, Island, Iran, Irland, Nederland, New Zealand, Nigeria, Filippinene, Moldova, Romania, Seychellene, Spania, Sverige, Sveits, Bhutan, Uganda, Storbritannia, USA, Zambia, Korea, Argentina, Armenia og Australia tok opp viktigheten av å styrke bekjempelsen av temaer som kjønnsbasert vold mot jenter og kvinner, seksuelle overgrep, menneskehandel og utnyttelse av barn online og offline.

Definisjon av voldtekt må endres i straffeloven

Anbefalingene til Norge i forhold til denne tematikken fokuserte spesielt på å revidere definisjonen av voldtekt i straffeloven, slik at mangelen på fritt samtykke er i sentrum av definisjonen i straffelovens § 291, slik som FNs komite for avskaffelse av diskriminering av kvinner, menneskerettighetskomite og Barnekomite allerede har anbefalt. Videre ble opplæring og styrking av kapasiteten til politiet, påtalemyndigheten, domstolene og advokater for å bedre etterforske og adressere kjønnsbasert vold, overgrep og utnyttelse fremhevet av flere delegasjoner.

Thailand, Brazil, Korea, Palestina og Chile fremhevet viktigheten av FNs retningslinjer for business og menneskerettigheter, hvilket bør innebære overvåking av norsk næringsliv både i Norge og i utlandet.

ECPAT mener

For å beskytte barn i næringslivsvirksomhet anbefaler ECPAT at Norge iverksetter tiltak for å forhindre seksuell utnyttelse av barn. Alle flyselskaper og hoteller som har kontrakter med medlemmer av Regjeringen, Stortinget, Utenriksdepartementet, Norad og andre myndigheter bør ha undertegnet «The Code of Conduct» mot seksuell utnytting av barn i reiseliv og turisme.

Myndigheter som plasserer nordmenn i utlandet (inkludert ansatte ved ambassader og konsulater) bør sørge for opplæring, inkludert e-læringskurs til ansatte og vedta retningslinjer og prosedyrer for å forebygge og treffe nødvendige tiltak i tilfeller hvor det er mistanke om utnyttelse og overgrep begått av en norsk reisende/turist eller en ansatt. Likeledes bør selskapers bevissthet ansvar styrkes, herunder forpliktelser for arbeidsgivere til å innhente politiattester og innføre retningslinjer for arbeidstakere som skal jobbe utenlands.