Seksuell utnytting av barn 

FN definerer seksuell utnytting som forsøk på, eller reelt misbruk av, makt, sårbarhet eller tillit av seksuelle grunner. Dette inkluderer, men er ikke avgrenset til, økonomisk, sosial eller politisk gevinst eller utbytte fra seksuell utnyttelse. Andre definisjoner inkluderer seksuell utnytting av barn, og beskriver seksuell utnytting av barn som en form for barnemisbruk som skjer når et barn må ta del i seksuelle handlinger i bytte mot noe (mat, gaver, husly, penger etc.).

Et barn er offer for seksuell utnytting dersom hen har tatt del i seksuelle aktiviteter i bytte mot noe (en fordel, tjeneste eller gave, eller et løfte om en fordel, tjeneste eller gave) fra en tredjepart eller en overgriper. Barn kan bli tvunget, presset eller lurt inn i slike situasjoner gjennom fysisk makt eller trusler. Samtidig kan det være andre mer komplekse og nyanserte faktorer som lokker et barn inn i en situasjon hvor hen blir seksuelt utnyttet. Alle barn kan bli ofre for seksuell utnyttelse, men noen barn befinner seg i situasjoner hvor de er ekstra sårbare for seksuell utnyttelse. Fattigdom, hjemløshet, diskriminering, vold i hjemmet og mangel på omsorgspersoner kan være slike situasjoner. Et barns alder kan også gjøre hen mer eller mindre sårbar for seksuell utnyttelse. I tillegg til det åpenbare at barn under en viss alder ikke vet hva overgrep er eller hva de utsettes for, kan eldre barn og ungdommer føle at de har samtykket til utnyttelsen og er med på det, eller at de ikke trenger beskyttelse. Dette er feil – barn under 18 er for unge til å samtykke til seksuell utnyttelse, og har rett til beskyttelse.

Seksuell utnytting av barn kan også innebære bytte av overgrepsmateriale av barn mot penger, gaver eller tjenester. Bilder og filmer som seksualiserer barn, eller viser seksuelle overgrep, er også seksuell utnyttelse av barn. Seksuell utnytting av barn er ikke bare en forbrytelse, men også et alvorlig brudd på barns menneskerettigheter. 

 

Ulike former for seksuell utnytting av barn

Seksuell utnytting av barn i forbindelse med prostitusjon 

Seksuell utnytting av barn i forbindelse med prostitusjon innebærer at noen tjener på en kommersiell transaksjon hvor et barn utnyttes til seksuelle formål, mens overgriperne utnytter barnets sårbarhet for egen tilfredstillelse eller fortjeneste. Det er ikke kun økonomisk eller sosial gevinst som byttes mot seksuelle handlinger; å få grunnleggende behov dekket, som mat og beskyttelse, kan også være en del av byttehandelen. I henhold til barns menneskerettigheter, så kan et barn under 18 ikke samtykke til å bli prostituert. Dette betyr at alle barn under 18 som er involverte i prostitusjon blir utnyttet seksuelt. 

Grunnet store mørketall foreligger det ingen fullstendig statistikk over antall barn som er involvert i prostitusjon. Det anslås at millioner av barn, spesielt barn som lever i fattigdom, utnyttes til prostitusjon.

 

MENNESKEHANDEL MED BARN TIL SEKSUELLE FORMÅL

Menneskehandel med barn til seksuelle formål knytter seg til rekruttering, transportering, overføring eller mottak av barn over landegrenser eller innad i land med den hensikt å utnytte barnet. Denne forbrytelsen skjer i alle land i verden og rammer barn i alle aldre. Dette er ofte tilknyttet prostitusjon, men trenger ikke være det. 

Menneskehandel er verdens nest største illegale industri med milliarder av dollar i omløp. Det anslås at rundt 60 % er knyttet til seksuell utnytting og utviklingen er svært urovekkende. Fra 2003-2006 var 20 % av de oppdagede ofrene barn, men mellom 2007-2010 steg antallet barneofre til 27 %.

 

SEKSUELLE OVERGREP OG UTNYTTING AV BARN I TURISME OG REISEVIRKSOMHET - TRANSNASJONALE SEKSUALFORBRYTELSER

Den totale mengden av globale reiser har økt fra 627 millioner i 1995 til 1,323 milliarder i 2017; dette var en rekordøkning i forhold til tidligere år. Denne veksten fortsetter i 2018, og nordmenn står for millioner av disse reisene hvert år. Seksuell utnytting av barn er utbredt i forbindelse med reiser, enten i eget land eller til utlandet. Noen overgripere deltar i seksuelle handlinger med barn for å eksperimentere, ofte drevet av mulighetene eller følelsen av anonymitet som et resultat av å være hjemmefra.

I likhet med andre former for kommersiell utnytting av barn, så er det usikkert hvor mange nordmenn som er involvert i denne type kriminalitet når de er på ferie eller forretningsreiser, samt hvor mange barn som er ofre. Kripos avdekket at over 400 personer som er domfelt for overgrep mot barn har reist til land i risikofylte regioner i perioden fra januar 2013 til april 2014.

 

FREMSTILLING AV SEKSUELLE OVERGREP OG UTNYTTING AV BARN ONLINE

Bilder og filmer av barn som deltar i reelle eller simulerte seksuelle aktiviteter, eller fremstilling av barn for hovedsakelig seksuelle formål er dokumentasjon av seksuelle overgrep mot barn som kan brukes som bevis i straffesaker.

I media benyttes ofte barnepornografi som begrep for slike fremstillinger. Begrepet «barnepornografi» er imidlertid et begrep vi ikke ønsker å bruke. Først og fremst er barn og pornografi to ord som ikke hører sammen - barn har ingenting med pornografi å gjøre. Det kan dessuten være stigmatiserende for offeret å bli fortalt at hen har vært involvert i pornografi. I henhold til Luxemburgretningslinjene, bruker ECPAT Norge «fremstilling av seksuelle overgrep mot barn», eller overgrepsmateriale best beskriver den straffbare handlingen barnet utsettes for. Dette begrepet benyttes også i den nye norske straffeloven § 311.

Internett har ført til en eksplosjon av deling av materiale relatert til seksuelle overgrep av barn.  Det finnes millioner av bilder av barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, og det er økende etterspørsel etter yngre barn. Barn ned i spedbarnsalder utnyttes og misbrukes seksuelt på nett. Øking av internetthastighet har også medført «live streaming» hvor utallige overgripere fra ulike deler av verden samtidig kan «bestille» og se på alvorlige overgrep av barn. Fremstilling av seksuell utnyttelse av barn på internett kan sågar sies å være tett tilknyttet seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme, da det er etablert et internasjonalt marked for overgrepssmateriale. 

I tillegg har internett gitt overgripere et nytt møtested hvor de kan utnytte barn. I de senere årene er det avdekket saker hvor personer gjennom nettsamfunn og -fora kontakter barn og lurer dem til å kle av seg og utføre seksuelle handlinger foran kameraet i kanalen - såkalt grooming.

Forbrytelsene beskrevet ovenfor er ofte relatert til hverandre. Barn som utnyttes online kan for eksempel være utsatt for menneskehandel, og likeledes kan barn som er involvert i prostitusjon bli utnyttet av reisende overgripere.