Kommersiell seksuell utnytting av barn er et alvorlig brudd på barns menneskerettigheter. Slik grov utnyttelse har eksistert gjennom historien, men det er bare i de siste tiårene at omfanget av disse forbrytelsene har fått oppmerksomhet fra myndigheter og samfunnet forøvrig. Kommersiell seksuell utnytting omfatter seksuelle overgrep hvor godtgjørelse i kontanter, varer eller tjenester gis til barnet eller en tredjeperson(er). Barnet blir dermed behandlet som et seksuelt og kommersielt objekt.

ULIKE FORMER FOR KOMMERSIELL SEKSUELL UTNYTTING AV BARN

BARNEPROSTITUSJON

Barneprostitusjon innebærer at noen tjener på en kommersiell transaksjon hvor et barn utnyttes til seksuelle formål, mens overgriperne utnytter barnets sårbarhet for egen tilfredstillelse eller fortjeneste. Barn er også involvert i prostitusjon når de deltar i seksuelle handlinger mot betaling i grunnleggende behov som mat, beskyttelse, trygghet eller lommepenger. I henhold til barns menneskerettigheter, så kan et barn ikke samtykke til å bli prostituert.

Grunnet store mørketall i rike og fattige land foreligger det ingen fullstendig statistikk over antall barn som er involvert i prostitusjon. Det anslås at millioner av barn med hovedvekt på barn som lever i fattigdom utnyttes til prostitusjon.

 

MENNESKEHANDEL MED BARN TIL SEKSUELLE FORMÅL

Menneskehandel med barn til seksuelle formål knytter seg til rekruttering, transportering, overføring eller mottak av barn over landegrenser eller innad i land med den hensikt å utnytte barnet. Denne forbrytelsen skjer i alle land i verden og rammer barn i alle aldre.

Menneskehandel er verdens nest største illegale industri med milliarder av dollar i omløp. Det anslås at rundt 60 % er knyttet til seksuell utnytting og utviklingen er svært urovekkende. Fra 2003-2006 var 20 % av de oppdagede ofrene barn, men mellom 2007-2010 steg antallet barneofre til 27 %.

 

SEKSUELLE OVERGREP OG UTNYTTING AV BARN I TURISME OG REISEVIRKSOMHET - TRANSNASJONALE SEKSUALFORBRYTELSER

Seksuell utnytting av barn er utbredt i forbindelse med reiser, enten i eget land eller til utlandet. Noen overgripere deltar i seksuelle handlinger med barn for å eksperimentere, ofte drevet av mulighetene eller følelsen av anonymitet som et resultat av å være hjemmefra.

I likhet med andre former for kommersiell utnytting av barn, så er det usikkert hvor mange nordmenn som er involvert i denne type kriminalitet når de er på ferie eller forretningsreiser, samt hvor mange barn som er ofre. Kripos avdekket at over 400 personer som er domfelt for overgrep mot barn har reist til land i risikofylte regioner i perioden fra januar 2013 til april 2014.

Kripos: Trendrapport 2016 — Organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge 
 

 

FREMSTILLING AV SEKSUELLE OVERGREP OG UTNYTTING AV BARN ONLINE

Bilder og filmer av barn som deltar i reelle eller simulerte seksuelle aktiviteter, eller fremstilling av barn for hovedsakelig seksuelle formål er dokumentasjon av seksuelle overgrep mot barn som kan brukes som bevis i straffesaker.

I media benyttes ofte barnepornografi som begrep for slike fremstillinger. Begrepet «barnepornografi» er imidlertid ikke beskrivende i denne sammenheng fordi det ikke uttrykker det seksuelle overgrepet som ligger bak fremstillingen. Det er overgriperen som benytter bildene og filmene som pornografi. De seksuelle overgrepene mot barnet som blir dokumentert er handlingene som fremstilles som pornografi. ECPAT Norge mener derfor at «fremstilling av seksuelle overgrep mot barn» best beskriver den straffbare handlingen barnet utsettes for. Dette begrepet benyttes også i den nye norske straffelovens § 311.

Internett har ført til en eksplosjon av deling av materiale relatert til seksuelle overgrep av barn.  Det finnes millioner av bilder av barn som blir utsatt for seksuelle overgrep og en økende etterspørsel etter yngre barn. Øking av internetthastighet har også medført «live streaming» hvor utallige overgripere fra ulike deler av verden samtidig kan «bestille» og se på alvorlige overgrep av barn.

I tillegg har internett gitt overgripere et nytt møtested hvor de kan utnytte barn. I de senere årene er det avdekket saker hvor personer gjennom nettpratkanaler kontakter barn og lurer dem til å kle av seg og utføre seksuelle handlinger foran kameraet i kanalen.

Forbrytelsene beskrevet ovenfor er ofte relatert til hverandre. Barn som utnyttes online kan for eksempel være utsatt for menneskehandel, og likeledes kan barn som er involvert i prostitusjon bli utnyttet av reisende overgripere.

 

Årsaker til kommersiell seksuell utnytting av barn

De viktigste risikofaktorene inkluderer fattigdom og økonomisk ulikhet, analfabetisme, mangel på kunnskap og utdanning, diskriminering på grunnlag av kjønn, rase eller religion, politisk og sosial uro, naturkatastrofer, og HIV-status. Kommersiell seksuell utnyttelse av barn skjer fordi det er etterspørsel for det. Avskrekkende informasjon og kriminelle straffer er viktige, men enhver innsats for å få slutt på kommersiell seksuell utnytting av barn må også utfordre og fordømme sosial toleranse, atferd, oppfatninger og holdninger som støtter opp om og opprettholder etterspørselen.