ECPAT Internationals globale overvåking over status for tiltak mot kommersiell seksuell utnytting av barn

ECPAT Internationals landsrapport gir et innblikk i situasjonen i Norge, samt oversikt over tilgjengelige lover, nasjonale handlingsplaner, koordinering og samarbeid mellom ulike sektorer for å effektivt forebygge og beskytte barn mot kommersiell seksuell utnytting. Rapporten gir anbefalinger om en rekke tiltak som norske myndigheter bør prioritere for å løse nye og vedvarende utfordringer.
Rapport og anbefalinger til Norge (ECPAT International 2012) 
Kortfattet sammendrag – Norge

 

Europarådets anbefalinger til Norge om tiltak mot menneskehandel (2013)

GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) er ansvarlig for å overvåke gjennomføringen av Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. GRETA publiserer jevnlig rapporter som evaluerer tiltak truffet av partene og de parter som ikke fullt ut respekterer de tiltak som finnes i konvensjonen vil være nødvendig å trappe opp sin handling.

Når det gjelder Norges innsats for å forebygge at barn utsettes for menneskehandel, etterlyser GRETA blant annet mer forskning, integrering av temaet inn i skolepensum, opplæring av relevante yrkesgrupper, samt forebyggende informasjonsarbeid.
Se rapport

 

FNs Komité for Barnets Rettigheter

Anbefalinger til Norge i forbindelse med rapportering om implementeringen av FNs Konvensjon om Barnets Rettigheter (Barnekonvensjonen) (2010)

Komiteen anbefaler at Norge setter fokus på barn som er offer for salg og menneskesmugling og bevilger nødvendige menneskelige og økonomiske ressurser til å bekjempe denne forbrytelsen. Videre anbefales det å utvikle og gjennomføre tiltak for å systematisk identifisere ofre for menneskehandel i landet, håndheve lover som kriminaliserer salg, menneskehandel og bortføring av personer og sørge for at ofrene får kompetent behandling. Komiteen mener også at Norge må sikre at kunnskap om seksuell utnyttelse og misbruk av barn er integrert i opplæringsprogrammer for fagfolk som arbeider med å beskytte barn.
Se rapport

Anbefalinger til Norge i forbindelse med rapportering om implementering av Barnekonvensjonens Tilleggsprotokoll på salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi (2005)

Komiteen anbefaler en rekke tiltak, blant annet lovreform, kunnskapsheving i befolkningen, inkludert barns og foreldre, bedre koordinering, mer forskning og systematisk innhenting og analyse av data disaggregert i forhold til alder, kjønn og minoritetsgrupper.
Se rapport

 

Norske myndigheters strategier, handlingsplaner og rapporter relatert til kommersiell seksuell utnytting av barn

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017),  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Sammen mot menneskehandel - Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011–2014), Justis- og politidepartementet.

Seksuelle overgrep mot barn under 14 år (2016), KRIPOS

Trendrapport 2015 – Den organiserte kriminaliteten i Norge (2015), KRIPOS

Trendrapport 2016 — Organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge (2016), KRIPOS
 Tematiske rapporter

Utvikling av samfunnsansvar/CSR for å bekjempe kommersiell seksuell utnytting av barn (ECPAT International 2012)

Tidsskriftet presenterer nyttige ideer om hvordan CSR-modellen kan forbedres. ECPAT er i forkant av denne sosiale endringen, hvor banebrytende selskaper og bedrifter leder veien. Den første artikkelen omhandler noen av de viktigste debattene rundt CSR og linken til kommersiell seksuell utnyttelse: bør CSR være frivillig eller obligatorisk, og i hvilken grad kan bedrifter bli holdt ansvarlige via CSR for spørsmål knyttet til barns beskyttelse? Den andre artikkelen viser hvordan bedrifter kan utvikle sine CSR mandater til å gå lenger enn symbolhandlinger, med eksempler på god praksis i reiselivssektoren, IKT-industrien og finansielle virksomheter.

Vellykket sosial endring og utvikling kan komme fra privat sektor, som igjen kan motvirke noen av de negative effektene av globalisering, liberalisering og kynisme som kan omgi veksten av CSR. For å bevise dette punktet, gir den siste artikkelen i denne tidsskriftet en grundig evaluering av et frivillig, selvregulerende retningslinjer som i dag har troverdighet innenfor turisme og reiseliv.
Se rapport 

 

Forskning på seksuell utnytting av barn: Utfordringer og metoder for innsamling av data (ECPAT International 2015)

Innspurten frem til 20-årsjubileet for den første verdenskongressen mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn i 2016 gir en perfekt mulighet for det internasjonale samfunnet til å gjøre opp status for framdriften, samt nye og vedvarende utfordringer for å få slutt på seksuell utnytting av barn. For å gjøre dette er det nødvendig - som et første skritt - å analysere kunnskap på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå om seksuell utnytting av barn, samt pålitelighet og nytten av denne informasjonen.

Det er allment anerkjent at sirkulerte tall på global skala og omfanget av disse overgrepene mot barn forblir tvetydige eller mangelfulle, delvis på grunn av konseptuelle og metodiske utfordringer. Når man driver forskning på seksuell utnytting av barn bør mange spørsmål vurderes, slik som grunnleggende begreper og prinsipper for god forskning, samt viktigheten av å inkludere stemmene til barn og de etiske hensyn som ligger i denne tilnærmingen. ECPATs tidsskrift nr. 10 søker å fremheve dette problemet ved å analysere metoder og utfordringer for pålitelig datainnsamling ved forskning på seksuell utnytting av barn, og foreslår mulige måter å løse disse problemene. 
Se rapport

For flere tidsskrift og studier fra ECPAT International

 

FNs Spesialrepresentant på vold mot barn – Rapport om realisering av barns potensiale og minimering av risikofaktorer ved bruk av IKT og Internett (2014)

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) utvikles stadig raskere, med dyptgripende virkninger på samfunn rundt om i verden. De medfører enorme fordeler og muligheter, spesielt med den lette tilgangen til internett. For barn og unge representerer IKT og internett en viktig mulighet for utvikling og engasjement, og tilbyr nye måter å oppleve kreative prosesser, kommunikasjon, sosial interaksjon, underholdning og læring. Barn er ikke bare passive mottakere av informasjon; de er også engasjerte deltakere og aktører i den elektroniske verden. Internett visker ut fysisk avstand og tilbyr et stort og generelt sett uregulert 'rom' tilgjengelig for alle ved hjelp av datamaskiner, bærbare datamaskiner og stadig mer mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Åpenhet og tilgjengelighet er grunnleggende aspekter av internett – hvor også noen av de største risikoene for barns sikkerhet ligger. Bruk av IKT uten tilsyn gjør barn potensielt utsatt for vold, overgrep og utnytting på måter som ofte er vanskelig for foreldre, omsorgspersoner, lærere og andre å oppdage og reagere på. Videre har den teknologiske utviklingen vært så rask at foreldre og omsorgspersoner ofte sliter med å holde tritt med utviklingen, spesielt i områder med lave nivåer av digital kompetanse. 
Se rapport

 

FNs Spesialrapportør på salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi - Studie om omsorg, rehabilitering og reintegrering av barneofre (2015)

Rapporten inneholder en analyse av effektene av salg og seksuell utnytting på barneofre. Seksuell utnytting og menneskehandel forårsaker betydelige fysiske, seksuelle, kognitive, psykologiske og sosiale skader på barn som er ofre. Det er viktig å adressere de umiddelbare og langsiktige effektene på barns helse, utdanning, utvikling og trivsel. Studien etterlyser helhetlig, rettighetsbasert og barnesentrert omsorg, rehabilitering og reintegrering som del av effektive nasjonale beskyttelses systemer for barn.
Se rapport      

 

Ikke våre barn - Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge, (Fafo-rapport 2015:45) Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt,