Vi forventer at ulike former for utnytting og handel med barn for seksuelle formål løftes tydelig fram i regjeringens nye handlingsplan. Handlingsplanen må møtes med forpliktende og målrettede tiltak som bør omfatte:

  • Kontinuerlig kartlegging ved ankomst av alle barn som søker asyl i Norge og om disse kan være utsatt for menneskehandel for seksuelle eller andre formål.
  • Opprustning av Kripos for å styrke arbeidet med oppsporing av personer som laster ned/deler bilder, filmer og annet materiale hvor barn blir utsatt for seksuelle overgrep.
  • Gjennom opplæringstiltak, styrke kunnskapsnivå blant fagfolk om kommersiell seksuell utnytting av barn på alle nivåer.
  • Gjennomføre kartlegging og forskning for å styrke datagrunnlaget og dermed bedre kunne avdekke og dokumentere omfanget av og de ulike formene for kommersiell seksuell utnytting av barn. Utarbeide en kunnskapsstatus om handel med barn for seksuelle formål i alle former basert på norsk og utenlandsk forskning.  
  • Vurdere informasjonsutveksling/varsling mellom land dersom man har kunnskap om at straffedømte seksuallovbrytere skal reise til landet og det foreligger mistanke om at vedkommende vil begå seksuelle overgrep mot barn. Ta dette opp i internasjonale fora (FN, Europarådet, OSSE, EU, Interpol o.a). 
  • Innkalle relevante reiselivsorganisasjoner, kunnskapsmiljøer, tjenesteområder/organisasjoner, politi, hjelpeorganisasjoner (som også opererer i utlandet), Norad o.a. til en brainstorming for å få ideer til hva som kan gjøres av tiltak for å forebygge og avdekke seksuell utnytting av barn i forbindelse med reisevirksomhet og transnasjonale seksualforbrytelser.
  • Inkludere skoler som en arena for bevisstgjøring knyttet til kommersiell seksuell utnytting av barn